Speaker

Prof. Dr. Martin Aeschlimann
Gebäude: 46
Raum: 459

Contact

Tel.: +49 631 205 2322

Fax: +49 631 205 3903

E-Mail: ma@physik.uni-kl.de

Management

Dr.-Ing. Aneta Daxinger, Dr. rer. nat. Matthias Klein
Gebäude: 46
Raum: 460

Contact

Tel.: +49 631 205 3576

Fax: +49 631 205 3903

E-Mail: spin_gf@uni-kl.de

Student Assistant

Anthony Dutois

Contact

E-Mail: dutois@rhrk.uni-kl.de

Office

Anna Mihanovic
Gebäude: 46
Raum: 458

Contact

Tel.: +49 631 205 2692

Fax: +49 631 205 3903

E-Mail: mihanovic@rhrk.uni-kl.de

Location

University of Kaiserslautern
Erwin-Schroedinger-Str.
Gebäude: 46
67663 Kaiserslautern